3 วิธีการปลูกผักบุ้งแก้ว

1.ปลูกแบบให้ยอดลอยน้ำ นาข้าว ลำคลอง บ่อ
2.ปลูกในแปลงน้ำหยด
3.ปลูกในกระถาง ยางรถยนต์ ท่อซีเมนต์ โอ่ง ถุงปลูก

*ข้อควรรู้
ไม่ควรปลูกผักบุ้งในพื้นที่ ที่ดินอุ้มน้ำแฉะๆ เพราะผักบุ้งจะไม่โต ไม่งาม
ลำต้นแข็งแกร็น

หัวใจสำคัญคือดิน

1.ขั้นตอนปลูกแบบให้ยอดลอยน้ำ นาข้าว

1.เตรียมที่ดินที่ต้องการปลูก 1 งาน ,1 ไร่ หรือตามที่ต้องการ
2.ไถ่กลบหน้าดิน พร้อมปล่อยน้ำใส่ให้ท่วมหน้าดิน
หรือประมาณครึ่งหน้าแข้งทิ้งไว้ 1 อาทิตย์เพื่อหญ้า หรือ วัชพืชตาย
3.เมื่อน้ำเริ่มแห้ง แต่ดินยังเปียกมีความชื้น ให้ไถพวนและคราดพร้อมหวานปุ๋ยขี้วัว , ปุ๋ยขี้ไก่ ตามสดวก
4.แช่เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก้วในน้ำอุ่นหรือน้ำอุณภูมิปรกติ 1-2 คืน เพื่อให้เมล็ดแตกหน่อ
5.หยอดเล็ดผักบุ้งหลุมละ 2-3 เม็ด พร้อมเขี่ยดินกลบ [ 1 กอ หยอด 3 หลุม ]
ระยะห่างของกอ ตามยาวขวางหน้ากระดาน 2.5 หรือ 3 เมตร
ระยะห่างของกอในแถว 1-1.5 เมตร เพื่อไม่ให้ผักบุ้งหนาแน่นจนเกินไป
เพราะจะทำให้ผักบุ้งไม่ออกยอด ยอดไม่ยาว
6.รอระยะเวลาให้ผักบุ้งงอกและออกยอดแรกยาวประมาณ 30 ซม.
แล้วเริ่มปล่อยน้ำใส่ในแปลง ความลึกของน้ำพอให้ยอดผักบุ้งลอยน้ำ
7.ฉีดปุ๋ยชีวภาพธรรมชาติ สูตรเร่งยอดและน้ำหมักชีวภาพป้องกันหนอนและแมลงกินใบ
เสร็จขั้นตอนการปลูกผักบุ้งในแปลงนาข้าวครับ

2.ปลูกในแปลงน้ำหยด

1.เตรียมพื้นที่และดินที่จะปลูก เป็นดินร่วน ดินร่วนปนทราย ไม่แนะนำดินหิน
* ไม่แนะนำดินหรือพื้นที่ที่เป็นบริเวณน้ำซึมทั้งปี หรือที่ดิน ที่เป็นทางน้ำไหลผ่าน
2.ไถกลบหน้าดินเพื่อให้หญ้าตาทิ้งไว้ประมาณ 1 อาทิตย์
3.หว่านปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยมูลไส้เดือน ปุ๋ยขี้ไก่ + ปูนขาว ตามสดวก
พร้อมแช่เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก้วในน้ำอุ่น หรือ
น้ำอุณภูมิปรกติ 1-2 คืนเพื่อให้เมล็ดพันธุ์แตกหน่อง่าย
4.ไถพรวนให้ดินและปุ๋ยผสมกันและไถ ยกร่อง สูงประมาณ 15-20 ซม.
ความห่างของแถวหน้ากระดาน 2-2.5 เมตร
5.นำท่อน้ำหยด ความห่างของรูน้ำหยด 30 ซม วางบนร่องที่ยกไว้
6.นำเมล็ดผักบุ้งแก้วที่แช่น้ำไว้ มาหยอดบนร่อง ตามรูท่อน้ำหยด
[ แนะนำให้หยอดเมล็ดในช่วงเวลาเย็น ]  1 กอ หยอด 3 หลุม หลุมละ 3 เม็ด
พร้อมเขี่ยดินกลบหลุมและกลบหน้าดินด้วยฟางบางๆ
7.เปิดน้ำหยดใส่บริเวณหลุม ให้ดินมีความชื้นเพื่อให้เมล็ดผักบุ้งงอก
8.เมื่อเมล็ดงอกเป็นลำต้นเริ่มมีใบ ให้ฉีดน้ำหมักชีวภาพป้องกันหนอนและแมลงกินใบ
9.เมื่อลำต้นเริ่มโตและยาวประมาณ 40-50 ซม. ให้ตัดยอด
ระยะการตัด ใหห่างจากเหง้า ประมาณ 5-10 ซม.เพื่อให้แตกยอดใหม่
ยอดที่ตัดรุ่นแรก ยอดจะผอมปล้องค่อนข้างสั้น นำไปขายหรือทำอาหารได้
ยอดรุ่นที่ 2,3,4 ขึ้นไป ยอดจะสวย
10.ระยะการให้ปุ๋ย 15 วัน สลับระหว่างปุ๋ยน้ำที่ให้ทางท่อน้ำหยดและแบบหว่าน
บนดิน [ สูตร 46-0-0 ] ใกล้กอเหง้า ผักบุ้งแก้ว และระวังศัตรตรูพืชเช่นหนอนกินใบ
3.ปลูกผักบุ้งในกระถาง ยางรถยนต์ โอ่ง และ อื่นๆ

เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม

–  ดินปลูก
– กระถาง ยางรถยนต์ บ่อซีเมน
 หรือถังที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์
– เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งแก้ว
1.เตรียมดินที่จะปลูกลงกระถาง
2.แช่เมล็ดผักบุ้งแก้ว1 หรือ 2 คืน เพื่อให้แตกหน่อง่าย เตรียมหยอดลงกระถางฯ
3.เมื่อเตรียมทุกอย่างพร้อมแล้ว หยอดเมล็ดพันธุ์ลงกระถางที่ได้เตรียมดินไว้ 1 กระถาง หยอด 3 หลุม หลุมละ 3 เม็ด
4.เมื่อหยอดเมล็ดลงกระถางแล้ว ให้นำฟาง หรือ หญ้าแห้งมากลบหน้าดิน แล้วรดน้ำ
5.เมื่อลำต้นเริ่มงอกและโต รอให้ลำต้นยาวประมาณ 30 ซม. ทำการเด็ดยอดห่างจากกอประมาณ 15 ซม. ออก เพื่อให้ลำต้นต้นแตกยอดใหม่
ุ6.รดน้ำ ให้ปุ๋ย ป๋ยคอก ปุ๋ยมูลสัตว์ หรือ ปุ๋ยสูตร 46-0-0 เร่งใบ เร่งยอด
7.ให้ระวังศัตรูพืช พวกหนอนกินใบ หากเจอให้รีบจัดการ
เท่านี้ก็มีผักสวนครัวอีกหนึ่งชนิดเอาไว้ทาน หรือขายเพิ่มรายได้อีกหนึ่งช่องทาง
error: Content is protected !!